PADI Rescue Diver

Kurs nurkowania PADI Rescue Diver przez większość nurków opisywany jest jako wymagający, ale również wyjątkowo satysfakcjonujący. Podczas kursu główny nacisk kładziony jest na bezpieczeństwo nurkowania, zarówno z perspektywy budowania świadomości i pewności nurka poprzez zapobieganie problemom mogącym pojawić się pod wodą, jak i umiejętność radzenia sobie z problemami i wypadkami, jeżeli już wystąpią. Kurs nurkowania PADI Rescue Diver uczy jak dbać o bezpieczeństwo swoje oraz partnerów, z którymi nurkujemy. Wiele praktycznych umiejętności ćwiczonych podczas kursu sprawia, że nurek może poczuć znacznie większą kontrolę nad każdą podwodną sytuacją.

Podstawowe informacje o kursie

 • Czas trwania kursu

Część teoretyczna od 1 do 2 dni w zależności od sposobu nauki (eLearning lub nauka na podstawie podręcznika), część praktyczna od 2 do 3 dni.

 • Uprawnienia zdobyte po kursie

Brak dodatkowych uprawnień.

 • Doświadczenie w nurkowaniu

Aby przystąpić do kursu nurkowania PADI Rescue Diver należy mieć certyfikat PADI Advanced Open Water Diver lub równorzędny innej organizacji nurkowej oraz ukończone szkolenie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (EFR Primary and Secondary Care) nie wcześniej niż 24 miesiące przed przystąpieniem do kursu.

 • Wiek

Dla kursu PADI Rescue Diver minimalny wiek to ukończone 12 lat.
W przypadku dzieci w wieku od 12 do 14 lat, maksymalna głębokość to 21 metrów.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy wypełnić oświadczenie medyczne PADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania. W przypadku jakichkolwiek niejasności odnośnie stanu zdrowia lub wystąpieniu przeciwskazań do nurkowania wynikających z ankiety medycznej, należy uzyskać zaświadczenie o przeciwskazaniu do nurkowania od lekarza.

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

Na czas kursu wymagane jest podstawowe wyposażenie nurka składające się z:

 • maska, fajka i płetwy
 • butla ze sprężonym gazem wyposażoną w zawór

 • środek (kamizelka) kontroli pływalności (BCD)
 • automat oddechowy podstawowy i alternatywne źródło powietrza
 • przyrząd do pomiaru ilości gazu oddechowego (np. manometr) oraz przyrząd do pomiaru głębokości (np. komputer nurkowy)

 • system balastowy z możliwością szybkiego zrzucenia
 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

Jak wygląda kurs nurkowania PADI Rescue Diver?

Szkolenie składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

Cześć teoretyczna

Główne zagadnienia omawiane w części teoretycznej to:

 • Psychologia wypadków nurkowych
  Jak zachować się w nagłych wpadkach i awaryjnych sytuacjach nurkowych? Dlaczego reguła „zatrzymaj się, pomyśl, działaj” jest tak ważna aby efektywnie poradzić sobie z wypadkiem nurkowym? Rozwiązywanie wielu problemów nurkowych należy rozpocząć od zrozumienia zachowań, które mogą być ich przyczyną lub skutkiem. Dzięki obszernemu omówieniu tych zagadnień przyszły nurek ratownik będzie z większym zrozumieniem i spokojem udzielać pomocy w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej.
 • Przewidywanie i zapobieganie wypadkom nurkowym
  Omówienie przyczyn występowania awaryjnych sytuacji nurkowych wynikających z nieodpowiedniego przygotowania lub konserwacji sprzętu, aspektów psychologicznych oraz środowiska, w którym będziemy nurkować.

 • Pierwsza pomoc w przypadku urazów nurkowych
  Przybliżenie rodzajów urazów nurkowych oraz odpowiednich dla nich środków pierwszej pomocy. W szczególności urazów spowodowanych przez podwodne stworzenia oraz urazów związanych z działaniem środowiska podwodnego na organizm człowieka (choroba dekompresyjna, urazy ciśnieniowe).

 • Plan akcji ratunkowej dla lokalizacji, w której przeprowadzany jest kurs
  Jest to ćwiczenie praktyczne, w ramach którego przygotowywany jest plan akcji ratunkowej zawierający wszystkie ważne informacje (np. numery telefonów, lokalizację sprzętu pierwszej pomocy, adres najbliższej komory hiperbarycznej) potrzebne do działania w sytuacji awaryjnej.

Cześć praktyczna

W skład części praktycznej wchodzi dziesięć ćwiczeń ratowniczych oraz dwa scenariusze, będące złożeniem wcześniej ćwiczonych zachowań.

Przed przystąpieniem do ćwiczeń powtarzane są prawidłowe procedury autoratownictwa: usuwanie skurczu, ustalanie dodatniej pływalności na powierzchni, kontrola dróg oddechowych, korzystanie z alternatywnego źródła powietrza, opanowanie zawrotów głowy i odzyskanie orientacji w przestrzeni.

Ćwiczenia ratownicze:

 • Zmęczony nurek

 • Spanikowany nurek

 • Pomoc z brzegu, łodzi lub pomostu (reagujący nurek)

 • Nurek z problemami pod wodą

 • Zaginiony nurek

 • Wydobycie niereagującego nurka na powierzchnię

 • Niereagujący nurek na powierzchni

 • Wyjście z wody z niereagującym nurkiem

 • Pierwsza pomoc w urazach ciśnieniowych i podawanie tlenu

 • Pomoc z brzegu/łodzi: niereagujący (nieoddychający) nurek na powierzchni

Scenariusze ratownicze, to symulacja wystąpienia wypadku nurkowego. Poprzez połączenie elementów ćwiczonych wcześniej umiejętności nurek ratownik przeprowadza całą akcję ratunkową od chwili jej zaistnienia do chwili przybycia wykwalifikowanych służb ratowniczych. W ramach kursu realizowane są dwa scenariusze:

 • Niereagujący nurek pod wodą
  Scenariusz rozpoczyna się w chwili zgłoszenia zaginięcia nurka. Należy zidentyfikować miejsce poszukiwań, zorganizować akcję poszukiwawczą, odnaleźć nurka oraz wydobyć go na powierzchnię.

 • Niereagujący nurek na powierzchni
  Na powierzchni znajduje się niereagujący i nieoddychający nurek. Należy ocenić sytuację, doholować poszkodowanego do brzegu lub łodzi przeprowadzając w tym czasie sztuczne oddychanie oraz zdejmując sprzęt, wyjść z wody, przeprowadzić resuscytację krążeniowo-oddechową.

Co uzyskasz po kursie nurkowania PADI Rescue Diver?

Główną korzyścią z ukończenia kursu nurkowania PADI Rescue Diver jest zyskanie większej pewności pod wodą wynikającej z nabycia umiejętności zarówno przewidywania jak i radzenia sobie w trudnych sytuacjach nurkowych. Wielu nurków uważa, że kurs PADI Rescue Diver jest najciekawszym i najbardziej satysfakcjonującym kursem nurkowania.

Po ukończeniu kursu można kontynuować edukację nurkową na pierwszym z cyklu szkoleń profesjonalnego nurka PADI Divemaster.