PADI Divemaster

Kurs nurkowania PADI Divemaster jest szkoleniem na stopień profesjonalny, po którego ukończeniu można podjąć pracę w centrum nurkowym. W ramach szkolenia nie tylko poszerza się umiejętności nurkowe, ale również zdobywa się doświadczenie w organizacji nurkowań, pełnieniu roli przewodnika podwodnego oraz asystowaniu przy kursach nurkowania.

Jest to idealny kurs dla osób, którym nie wystarcza już tylko nurkowanie dla przyjemności, a które chcą postawić pierwszy krok i rozpocząć swoją karierę jako profesjonalista nurkowy, zmienić swoją pasję nurkową w zawód.

Podstawowe informacje o kursie PADI Divemaster

 • Czas trwania kursu

Z reguły kurs PADI Divemaster trwa minimum 3 tygodnie, natomiast aby w pełni zaznajomić się z realiami pracy w centrum nurkowym dobrze jest poświęcić na ten kurs co najmniej miesiąc.

 • Doświadczenie w nurkowaniu

Aby przystąpić do kursu nurkowania PADI Divemaster trzeba spełnić następujące warunki:

 • posiadać certyfikat PADI Rescue Diver lub równorzędny innej organizacji nurkowej

 • ukończyć szkolenie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej (EFR Primary and Secondary Care) nie wcześniej niż 24 miesiące przed przystąpieniem do kursu

 • mieć zalogowanych co najmniej 40 nurkowań

 • Wiek

Minimalny wiek to ukończone 18 lat.

 • Badania medyczne

Przed przystąpieniem do kursu nurkowania należy: .

 • wypełnić oświadczenie medyczne PADI potwierdzające brak przeciwwskazań do nurkowania

 • uzyskać zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nurkowania wydane w ciągu ostatnich 12 miesięcy

Aktualny kwestionariusz medyczny PADI do pobrania po kliknięciu w obrazek:

 • Sprzęt nurkowy

W czasie kursu PADI Divemaster wymagane jest podstawowe wyposażenie nurka z dodatkowymi elementami wykorzystywanymi przez profesjonalnych nurków rekreacyjnych:

 • maska, fajka i płetwy
 • butla ze sprężonym gazem wyposażoną w zawór

 • środek (kamizelka) kontroli pływalności (BCD)
 • automat oddechowy podstawowy i alternatywne źródło powietrza
 • przyrząd do pomiaru ilości gazu oddechowego (np. manometr) oraz przyrząd do pomiaru głębokości (np. komputer nurkowy)

 • system balastowy z możliwością szybkiego zrzucenia
 • skafander nurkowy odpowiedni do lokalnych warunków

 • przyrząd do pomiaru czasu

 • kompas

 • nóż/narzędzie tnące

 • dwa urządzenia do sygnalizacji na powierzchni: dźwiękowe i wizualne

Jak wygląda kurs nurkowania PADI Divemaster?

Głównym celem szkolenia PADI Divemaster jest przygotowanie do pełnienia roli profesjonalnego przewodnika podwodnego, który będzie potrafił zarządzać aktywnościami nurkowymi, będzie uczestniczył jako asystent w szkoleniach oraz będzie wzorem do naśladowania dla innych nurków. W tym celu niezbędne jest przyswojenie szerokiej wiedzy na temat teorii nurkowania (fizyka, fizjologia, budowa sprzętu, teoria dekompresji) jak i opanowanie do perfekcji umiejętności nurkowych.

Z reguły kurs PADI Divemaster trwa minimum 3 tygodnie, natomiast aby w pełni zaznajomić się z realiami pracy w centrum nurkowym dobrze jest poświęcić na ten kurs co najmniej miesiąc.

Jak podczas każdego kurs PADI, również podczas szkolenia Divemasterskiego należy opanować, tym razem dosyć sporą, część teoretyczną. Składają się na nią obszary:

 • Rola i cechy Divemastera PADI

 • Nadzorowanie certyfikowanych nurków
 • Asystowanie podczas szkolenia kursantów

 • Bezpieczeństwo nurkowania i zarządzanie ryzykiem

 • Kursy i programy prowadzone przez Divemastera

 • Umiejętności nurkowe

 • Biznes nurkowy oraz Twoja kariera nurkowa

 • Środowisko naturalne

 • Teoria nurkowania: fizyka, fizjologia, sprzęt nurkowy, teoria dekompresji

Dodatkowo w części teoretycznej, podobnie jak podczas kursu PADI Rescue Diver, należy przygotować plan akcji ratunkowej dla lokalizacji, w której przeprowadzany jest kurs. Plan musi zawierać wszystkie ważne informacje (np. numery telefonów, lokalizację sprzętu pierwszej pomocy, adres najbliższej komory hiperbarycznej) potrzebne do działania w sytuacji awaryjnej.

W ramach części praktycznej konieczne jest zaliczenie następujących ćwiczeń oraz warsztatów:

 • Ćwiczenia pływackie:
  – przepłynięcie 400 metrów wpław
  – utrzymywanie się na powierzchni wody przez 15 minut (bez sprzętu i środków pomocniczych)
  – przepłyniecię 800 metrów w sprzęcie ABC
  – holowanie bezwładnego nurka przez 100 metrów
  – wymiana sprzętu z partnerem pod wodą (za wyjątkiem balastu i skafandra)

 • Umiejętności ratownicze
  Niereagujący i nieoddychający nurek pod wodą – należy przeprowadzić całą akcję ratowniczą, rozpoczynającą się od odnalezienia nurka pod wodą, przez wydobycie, holowanie połączone z dawaniem oddechów ratowniczych i zdejmowaniem sprzętu, wyjście z wody.

 • Warsztaty umiejętności nurkowych
  Kandydat na Divemastera musi opanować 24 umiejętności nurkowe i zademonstrować każdą z nich.

 • Warsztat: przygotowanie miejsca nurkowego i zarządzanie
  W czasie warsztatu kandydat na Divemastera odpowiedzialny jest za przygotowanie miejsca nurkowego oraz zarządzanie przygotowaniami do nurkowania w tym: wybranie miejsca do zmontowania sprzętu, przygotowanie sprzętu ratunkowego, opieka nad nurkami przed nurkowaniem, nadzorowanie nurkowania
 • Warsztat: mapowanie
  Obejrzenie miejsca nurkowego na wodach otwartych, a następnie wykonanie jego szczegółowej mapy uwzględniającej ukształtowanie dna, ważne i interesujące punkty, istotne informacje dotyczące środowiska, zalecane punkty wejścia/ wyjścia, lokalne zaplecze oraz potencjalne zagrożenia.

 • Warsztat: omówienie wstępne przed nurkowaniem (briefing)
  Przeprowadzić omówienie przed nurkowaniem dla znanego miejsca nurkowego z uwzględnieniem wszystkich ważnych informacji.

 • Scenariusz: poszukiwanie i wydobywanie
  Zademonstrować metodyczne przeszukiwanie danego obszaru w celu znalezienia małego obiektu oraz odszukanie dużego przedmiotu (ważącego nie więcej niż 11kg) i wydobycie go na powierzchnię przy urzyciu urządzenia wypornościowego.

 • Scenariusz: nurkowanie głębokie
  Razem z partnerem przeprowadzić nurkowanie głębokie (poniżej 18 metrów) z zachowaniem pełnych środków bezpieczeństwa.

 • Warsztaty dla programów prowadzonych przez Divemastera
  Zademonstrować przeprowadzenie następujących programów:
  – ReActivate
  – nadzór nad kursem Skin Diver
  – program Odkryj Nurkowanie – wody basenopodobne
  – program Odkryj Nurkowanie – wody otwarte
  – program Odkryj Lokalne Nurkowanie – wody otwarte

 • Praktyki: kursy nurkowania
  Asystować instruktorowi PADI w przeprowadzeniu następujących kursów:
  – kursanci OWD – wody basenopodobne
  – kursanci OWD – wody otwarte
  – kursanci kontynuujący edukację – wody otwarte
  – certyfikowani nurkowie na wodach otwartych

Jakie uprawnienia uzyskasz po kursie PADI Divemaster?

Certyfikat PADI Divemaster oraz aktywny status nauczania (wymagający opłacania corocznych składek PADI) uprawnia między innymi do:

 • Nadzorowania nurkowania w tym: planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami.

 • Asystowania instruktorowi podczas szkolenia na wodach basenopodobnych i otwartych.

 • Samodzielnego poprowadzenia wycieczki podwodnej podczas nurkowań na wodach otwartych (nurkowanie nr 2, 3 i 4 kursu OWD).

 • Towarzyszenia kursantom, pod nadzorem instruktora, podczas nurkowań typu Adventure lub nurkowań specjalizacji.

 • Samodzielnego prowadzenia kursu i wydawania certyfikatów PADI Skin Diver.

 • Prowadzenia programu Discover Snorkeling (Odkryj Pływanie w ABC).

 • Przeprowadzania, pod pośrednim nadzorem instruktora, kolejnych nurkowań w ramach programu PADI Odkryj Nurkowanie.

 • Prowadzenia programu Discover Local Diving (Odkryj Lokalne Nurkowanie).

 • Przeprowadzania programu ReActivate (Powtórka z Nurkowania) dla certyfikowanych nurków lub nurków ze stopniem PADI Scuba Diver odświeżających swoje umiejętności.